Other stuff.

Lyrics to "ne me mori facias" - Latin and English.